1. Home
 2. Psychoterapia
 3. Standardy Ochrony Dzieci oraz Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem (wersja zupełna 49 str. + wersja skrócona dla dzieci 3 str. + 22 załączniki)

Standardy Ochrony Dzieci oraz Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem (wersja zupełna 49 str. + wersja skrócona dla dzieci 3 str. + 22 załączniki)

15 lutego 2024 - weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony małoletnich, mianowicie „STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH”, zawierające „POLITYKĘ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM”, które dotyczą wszystkich placówek oświatowych.

 

W związku z ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące wszystkich typów szkół i przedszkoli, żłobków publicznych i niepublicznych. Zmiany te wprowadzają standardy ochrony małoletnich, mające stanowić jeden z rodzajów szczególnych środków ochrony małoletnich.

 

Obowiązek wprowadzenia standardów po 15 lutego 2024 ma każdy:

 

Ponadto każda Placówka, zgodnie z art. 22c ust. 7 jest zobowiązana:

 

1. opracować 2 wersje dokumentu:

 

 2. oraz wdrożyć i opublikować, jak niżej:

 

CO ZAWIERAJĄ STANDARDY OCHRONY DZIECI, KTÓRE PAŃSTWU PROPONUJEMY: 

 

JAK WYGLĄDAJĄ STANDARDY OCHRONY DZIECI, KTÓRE PAŃSTWU PROPONUJEMY:

 

Spis treści:

WSTĘP   PREAMBUŁA

 1. OBJAŚNIENIE TERMINÓW
 2. CEL
 3. ZAKRES
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 5. STANDARD I: POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

5.1   Zasady bezpiecznej rekrutacji Personelu

5.2   Zasady rozpoznawania i reagowania na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci oraz zasady prowadzenia Karty i Rejestru Interwencji

5.3   Zasady ustalania planu wsparcia dziecka po ujawnieniu krzywdzenia

5.4   Zasady bezpiecznych relacji - Personel i dziecko oraz dziecko-dziecko oraz zachowania niedozwolone wobec dzieci

5.5   Zasady bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych, w tym Internetu oraz procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie

5.6   Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci

5.7   Zasady postępowania w sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi          

 1. STANDARD II: PERSONEL

6.1   Personel – zasady główne w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia     

6.2   Edukacja Personelu    

6.3   Edukacja rodziców/opiekunów prawnych       

6.4   Edukacja dzieci w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem 

 1. STANDARD III: PROCEDURY

7.1   Procedury zgłaszanie podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka – zasady ogólne  

7.1.1  Zespół Interwencyjny      

7.1.2  Procedura interwencji krok po kroku – karna, cywilna, procedura niebieskiej karty, dyscyplinarna, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego

7.1.3  Procedura interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osoby trzecie - pracownicy Placówki, wolontariusze oraz inne osoby mające kontakt z dzieckiem

7.1.4  Procedura interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko - przemoc rówieśnicza            

7.1.5  Procedura interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka - przez rodzica lub opiekuna prawnego   

 1. STANDARD IV: MONITORING

8.1   Monitoring standardów ochrony dzieci, w tym stosowania polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem   

8.2   Zasady przeglądu i aktualizacji standardów ochrony dzieci i polityki   

8.3   Zasady zapoznania pracowników ze standardami oraz dokumentowanie czynności     

8.4   Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania          

8.5   Zasady przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających dziecku i udzielenia mu wsparcia        

8.6   Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego 

8.7   Szkolenia       

8.8   Przechowywanie dokumentów i zapisów        

8.9   Przepisy końcowe      

 1. ZAŁĄCZNIKI
 2. ZEWNĘTRZNE DOKUMENTY REFERENCYJNE
 3. PRZEGLĄD

Załączniki:

 

Załącznik Nr 1 do STOD

Standardy Ochrony Dzieci, w tym Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – wersja skrócona dla dzieci

Załącznik Nr 2 do STOD

Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Dzieci, w tym Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz zobowiązanie do ich przestrzegania

Załącznik Nr 3 do STOD

Formularz bezpiecznej rekrutacji Personelu

Załącznik Nr 4 do STOD

Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony dzieci

Załącznik Nr 5 do STOD

Karta Interwencji

Załącznik Nr 6 do STOD

Rejestr Interwencji

Załącznik Nr 7 do STOD

Zasady bezpiecznych relacji między Personelem i dzieckiem

Załącznik Nr 8 do STOD

Zasady zachowań niedozowlonych wobec dzieci

Załącznik Nr 9 do STOD

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych

Załącznik Nr 9 do STOD

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych – wersja skrócona graficzna dla dzieci

Załącznik nr 10 do STOD

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku dziecka

Załącznik nr 11 do STOD

Prawa dziecka – materiały edukacyjne dla dzieci_wersja graficzna

Załącznik nr 12 do STOD

PROCEDURA INTERWENCJI KROK PO KROKU: Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę trzecią, która jest członkiem Personelu, albo jest osobą trzecią która przebywa wokół dziecka”

Załącznik nr 13 do STOD

PROCEDURA INTERWENCJI KROK PO KROKU: „Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka ze strony najbliższych osób dla dziecka, np. opiekunów prawnych, członków rodziny itp.”

Załącznik nr 14 do STOD

PROCEDURA INTERWENCJI KROK PO KROKU: „Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko - przemoc rówieśnicza”

Załącznik nr 15 do STOD

Wykaz danych kontaktowych lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci

Załącznik nr 16 do STOD

Numery alarmowe dla dzieci - wersja graficzna

Załącznik nr 17 do STOD

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Załącznik nr 18 do STOD

Wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka

Załącznik nr 19 do STOD

Ankieta monitorująca realizację polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem

Załącznik nr 20 do STOD

Różne zgody (upoważnienie do odbioru dziecka; zgoda na udział dziecka w wycieczkach pieszych poza teren przedszkola/żłobka; zgody na przegląd czystości głowy przez pielęgniarkę w celu wyeliminowania zarażeń wszawicą; badanie dziecka przez logopedę/psychologa/pedagoga specjalnego – badanie mowy, słuchu i wzroku, zachowania dziecka w kontaktach interpersonalnych; zgoda na udzielanie informacji na temat dziecka w sytuacjach nagłych.

 

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZAKUPIĆ CAŁY PAKIET DOKUMENTÓW:

 1. ZAKUPIĆ I POBRAĆ NA KOMPUTER WSZYSTKIE POWYŻSZE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI,
 2. EDYTOWAĆ JE I DOSTOSOWAĆ W SWOJEJ PLACÓWCE (miejsca na czerwono zaznaczone w dokumencie pomogą Tobie nanieść zmiany),
 3. NASTĘPNIE WDROŻYĆ, ZATWIERDZIĆ W PLACÓWCE I GOTOWE!

 

JEŚLI POTRZEBUJESZ DODATKOWO POMOCY PRZY WDROŻENIU STANDARDÓW I POLITYKI, W TYM SZKOLEŃ EDUKACYJNO-ROZWOJOWYCH DLA PRACOWNIKÓW - ZADZWOŃ LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI MAILOWO: 

 

 

 

KLAUZULA ZAKUPOWA:

Mam nadzieję, że zaproponowane „Standardy Ochrony Dzieci” przydadzą się w Twojej pracy i z powodzeniem wykorzystasz je w swojej Placówce. W razie niejasności czy problemów z ich zrozumieniem, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail. Jesteśmy po to, aby pomóc.

 

Zakupiona publikacja ani żaden jej fragment nie może być kopiowany, przetwarzany oraz rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez zgody pisemnej autora. Przechowywanie w jakichkolwiek środkach przekazu publicznego bez zgody autora jest zabronione.

Osoby, które zakupiły niniejszą dokumentację uzyskują na użytek prywatny materiały w niej zawarte do pracy wyłącznie w swojej Placówce.

 

Kontakt:

Pracownia Dobrego Rozwoju

Dorota Augustynowicz

e-mail: kontakt@pracowniadobregorozwoju.pl

tel.: +48 695 149 124

www.pracowniadobregorozwoju.pl

Zadzwoń:

+48 695 149 124

E-mail:

kontakt@pracowniadobregorozwoju.pl

Pełny kontakt