1. Home
 2. Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PRACOWNIADOBREGOROZWOJU.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz dostarczania Treści cyfrowych za pośrednictwem serwisu internetowego www.pracowniadobregorozwoju.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”). Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługodawca umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami związanymi z charakterem działalności Usługodawcy oraz Szkoleniami prowadzonymi przez Usługodawcę, a także zapis dostępu do szkoleń oferowanych Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz w Serwisie Internetowym.
 2. Serwis prowadzony jest przez Dorotę Augustynowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Dobrego Rozwoju Dorota Augustynowicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Słoneczna 18, 99 – 307 Strzelce, NIP 5791901646, REGON 523741786, zwana dalej ,,Usługodawcą”.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:
  1. poprzez wiadomość e-mail, na adres Usługodawcy: kontakt@pracowniadobregorozwoju.pl, 
  2. telefonicznie pod numerem: +48 695149124
  3. za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.  
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.pracowniadobregorozwoju.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. 
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 9. Na stronie internetowej Serwisu Usługodawca informuje o świadczonych przez siebie Usługach w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznych. Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą umowę w zakresie tych Usług poza serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@pracowniadobregorozwoju.pl. Zasady świadczenia tych usług mogą określać dodatkowe regulaminy.

 

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, składania Zamówień w ramach Sklepu, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcjonalności Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści bezprawnych.

 

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących nieodpłatnych Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym artykułów prezentowanych na Blogu;
  2. przekierowania na zewnętrzne social media Usługodawcy;
  3. wysyłanie wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu, w tym również za pośrednictwem artykułów prezentowanych na Blogu. Każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie. 
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub podstrony Bloga, w przypadku artykułów prezentowanych na Blogu.
 5. Użytkownik może zostać przekierowany na zewnętrzne strony zewnętrznych social mediów. Umowa o świadczenie Usługi przekierowania zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia ikony dedykowanej przekierowaniu. 
 6. Użytkownik zalogowany, może przeglądać informacje zamieszczone na swoim Koncie, w tym udostępnione przez Usługodawcę Szkolenia. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania treści, o których mowa w zdaniu poprzednim zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia okna przeglądarki, wylogowania się z Konta lub rozwiązania odpłatnej Umowy o dostarczenie usług cyfrowych. 
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika. 
 8. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 V. SZKOLENIA

 1. Usługodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuje odpłatne Szkolenia, o tematyce związanej z prowadzoną przez siebie działalnością i charakterem Serwisu. 
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Szkolenia poprzez stronę Serwisu, zgodnie z pkt VII powyżej. 
 3. Szkolenie może być przeprowadzone online - za pośrednictwem bezpośredniej łączności elektronicznej (w szczególności z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych umożliwiających przeprowadzenie transmisji wideo online) lub stacjonarnie, w terminach, miejscach i godzinach prezentowanych na stronie Serwisu.
 4. W celu odbycia Szkolenia online, Uczestnik powinien spełnić dodatkowe warunki techniczne, polegające w szczególności na dostępie do kamery internetowej i mikrofonu. Usługodawca może wskazać dodatkowe wymagania techniczne na stronach internetowych Serwisu w opisie Szkolenia.
 5. W przypadku Szkolenia przeprowadzanego online, Usługodawca w Serwisie wskazuje każdorazowo formy jego przeprowadzenia, w tym komunikator lub inne oprogramowanie niezbędne do uczestnictwa w Szkoleniu oraz inne wymogi techniczne i jego zakres. W przypadku Szkolenia online, Usługodawca może też w szczególności, w celu jego przeprowadzenia, udostępniać Użytkownikowi dostępy lub zaproszenia zawierające linki do wspomnianego oprogramowania, w tym wiadomości e-mail przesyłanych na adres Użytkownika podany w trakcie składania Zamówienia.
 6. Szkolenie może mieć charakter jednorazowy lub odbyć się w ramach więcej niż jednego spotkania przeprowadzonego online lub stacjonarnie. Ilość spotkań przeprowadzonych w ramach Szkolenia podana jest w jego opisie. 
 7. W opisie Szkolenia wskazany jest między innymi temat, program, forma i typ Szkolenia, czas trwania i termin lub terminy, w których przeprowadzane będzie Szkolenie, a także  typ komunikatora internetowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może wziąć udział w Szkoleniu online. 
 8. Uczestnikiem Szkolenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, posiadająca aktualną zgodę opiekuna lub przedstawiciela ustawowego na udział w Szkoleniu (dalej jako ,,Uczestnik Szkolenia’’).  
 9. Najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed planowaną godziną Szkolenia, Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Szkolenia, niezbędne informacje dotyczące Szkolenia, w tym w szczególności dane dostępowe do Szkolenia przeprowadzanego online lub adres w przypadku Szkolenia przeprowadzonego stacjonarnie. 
 10. Szkolenia odbywają się pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników, wskazanej w opisie danego Szkolenia. W przypadku, gdy na dane Szkolenie stacjonarne nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca skontaktuje się z Uczestnikami, najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia, w celu poinformowania o nowym terminie Szkolenia bądź umożliwienia Uczestnikowi złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie, zgodnie z wyborem Uczestnika.
 11. Usługodawca może również odwołać Szkolenie z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, czy choroby osoby prowadzącej Szkolenie lub innych nieprzewidzianych sytuacji. W takim wypadku, Usługodawca niezwłocznie poinformuje Uczestników Wydarzenia o niemożliwości jego przeprowadzenia i maksymalnie w ciągu 7 Dni roboczych wyznaczy nowy termin Szkolenia bądź umożliwi Uczestnikowi złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi płatnej, zgodnie z wyborem Uczestnika. 
 12. Uczestnik Szkolenia stacjonarnego w czasie jego przeprowadzania kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami prowadzącego Szkolenie, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczestnik Szkolenia niestosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może zostać poproszony o ich opuszczenie.  
 13. W ciągu 1 miesiąca od dnia, w którym odbyło się Szkolenie lub ostatnie ze spotkań przewidzianych w ramach całego Szkolenia, Uczestnik za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, otrzymuje certyfikat, potwierdzający ukończenie Szkolenia, wydawany przez Usługodawcę. 
 14. W przypadku Szkoleń organizowanych stacjonarnie, Uczestnik otrzymuje certyfikat w dniu zakończenia Szkolenia.

 

VI. TREŚCI CYFROWE

 

 1. Przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych jest dostarczenie Użytkownikowi, zgodnie ze złożonym przez niego Zamówieniem, Treści cyfrowych mających charakter filmów video, plików tekstowych lub graficznych, które Użytkownik może wykorzystywać do samodzielnej psychoedukacji.
 2. Treści cyfrowe są udostępniane przez Usługodawcę poprzez przesłanie Treści cyfrowej do Użytkownika na adres. Użytkownik może z nich korzystać tylko zgodnie z Licencją określoną w pkt. VIII poniżej.
 3. Treści cyfrowe są udostępniane Użytkownikowi maksymalnie w terminie 7 Dni roboczych od dniaotrzymania informacji od agenta płatności o jej uiszczeniu.
 4. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą pobrania Treści cyfrowej przez Użytkownika.

 

VII. PRODECURA ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIA LUB UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Informacje o Treściach cyfrowych lub Szkoleniach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o dostarczenie usług cyfrowych oraz Umów o dostarczenie treści cyfrowych, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Usługodawca oświadcza 
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, Konta w Serwisie i zalogowania się do niego.
 4. Użytkownik może złożyć Zamówienie Treść cyfrową lub Szkolenie poprzez formularz. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie usługi Szkolenia lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, będącego lub będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie usługi Szkolenia lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 5. Umowa o świadczenie usługi Szkolenia cyfrowych lub Umowa o dostarczenie treści cyfrowych, zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś dostarczenie Treści cyfrowej dokonane zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy lub w terminie wskazanym przez Usługodawcę w opisie Treści cyfrowej. Szkolenie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym przez Usługodawcę);
  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś dostarczenie Treści cyfrowej dokonane zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy lub w terminie wskazanym przez Usługodawcę w opisie Treści cyfrowej. Szkolenie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym przez Usługodawcę).
 7. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Usługodawcę o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Usługodawca, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 4. Usługodawca, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem:
  1. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; 
  2. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych;
  3. gdy zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.
 5. Konsument ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej Treści cyfrowej lub udostępniania ich osobom trzecim.
 7. Użytkownik zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Użytkownik może korzystać z informacji oraz treści dostępnych dla niego w Serwisie jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania umowy o świadczenie Usług Serwisu. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 10. Użytkownik może korzystać z Usług cyfrowych w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o dostarczanie usług cyfrowych. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części lub ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 11. Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, udziela Użytkownikowi na czas nieokreślony, nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji do korzystania z Treści cyfrowych (dalej zwanej: „Przedmiotem Licencji”). 
 12. W przypadku, gdy Treści cyfrowe są dostarczane Użytkownikowi w ramach Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, Usługodawca, udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji, na następujących polach eksploatacji: 
  1. odtwarzanie Przedmiotu licencji na własnym urządzeniu do własnego użytku;
  2. wprowadzania do pamięci komputera Klienta.
 13. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.
 14. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie. 
 15. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz innych Użytkowników.
 16. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem opinii  lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 17. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. 
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  3. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treści cyfrowe zgodne z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada  tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową na zasadach określonych w art. 43i-43l Ustawy o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Reklamacje dotyczące Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@pracowniadobregorozwoju.pl 
 4. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, Klient ma obowiązek współpracy ze Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

 

VII. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 
 2. Reklamacje można zgłaszać na adres: kontakt@pracowniadobregorozwoju.pl
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.  
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. 

Zadzwoń:

+48 695 149 124

E-mail:

kontakt@pracowniadobregorozwoju.pl

Pełny kontakt