1. Home
 2. Ogólne warunki świadczenia usług

Ogólne warunki świadczenia usług

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze dokument określa ogólne warunki świadczenia usług przez Dorotę Augustynowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Dobrego Rozwoju Dorota Augustynowicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Słoneczna 18, 99 – 307 Strzelce, NIP 5791901646, REGON 523741786, zwanej dalej Usługodawcą.
 2. Usługodawca w ramach swojej działalności udziela konsultacji o tematyce związanej ze zdrowiem psychicznym Klienta. Konsultacje mogą być organizowane jednorazowo w określonym przez Klienta celu lub w formie zestawu spotkań w formie psychoterapii.
 3. Ogólne informacje o świadczonych przez Usługodawcę usługach, w tym ich zakres i cenniki znajdują się na stronach internetowych Serwisu prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem www.pracowniadobregorozwoju.pl.

 

II. Definicje

 

III. KONSULTACJE

 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje Uczestnikom informacje dotyczące Konsultacji, w szczególności w postaci ich opisu oraz ich cenników. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub telefonu. 
 2. Usługodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności udziela Konsultacji w formie Psychoterapii lub w formie innych rodzajów pomocy psychologicznej w postaci w szczególności interwencji kryzysowej, konsultacji psychologicznej, doradztwa zawodowego.
 3. Konsultacje prowadzone są przez Usługodawcę, który jest uprawniony do wykonywania zawodu na podstawie przepisów prawa.
 4. W celu odbycia Konsultacji, Uczestnik powinien spełnić dodatkowe warunki techniczne, polegające w szczególności na dostępie do kamery internetowej i mikrofonu. Usługodawca może wskazać dodatkowe wymagania techniczne na stronach internetowych Serwisu w opisie Konsultacji.
 5. Uczestnik, w trakcie trwania Konsultacji powinien znajdować się w pomieszczeniu, które zapewni mu prywatność, swobodę i komfort wypowiedzi.
 6. Uczestnik nie może rejestrować obrazu ani dźwięku podczas Konsultacji, a także umożliwiać osobom trzecim śledzenia przebiegu Konsultacji, w szczególności poprzez przebywanie z Uczestnikiem w jednym pomieszczeniu podczas trwania Konsultacji, w taki sposób, że może zapoznać się z jej treścią.
 7. Usługodawca może zarejestrować dźwięk lub obraz Konsultacji tylko w przypadku uzyskania od Uczestnika bądź jego opiekuna prawnego odrębnej zgody na piśmie.
 8. W przypadku, gdy Uczestnikiem Konsultacji ma być osoba fizyczna, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, Konsultacja odbywa się po spełnieniu dodatkowych warunków wskazanych Uczestnikowi na stronach Serwisu. Warunkami, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w szczególności pisemna zgoda na odbycie Konsultacji, wyrażona przez opiekuna prawnego takiego Uczestnika lub rozmowa między Specjalistą a opiekunem prawnym takiego Uczestnika. 
 9. Wzór zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca udostępnia na stronach Serwisu Internetowego.
 10. Konsultacje odbywają się w terminie ustalonym wspólnie przez Usługodawcę i Uczestnika podczas składania Zamówienia.
 11. Czas trwania Konsultacji jest określony na stronach internetowych Serwisu.
 12. Usługodawca, przesyła na adres poczty elektronicznej Uczestnika, wskazany podczas składania Zamówienia, instrukcję uczestnictwa w spotkaniu, w tym informację, o sposobie dołączenia do spotkania online, na którym ma odbyć się Konsultacja.
 13. Uczestnik, najpóźniej na 48 h przed planowanym terminem Konsultacji, może zmienić termin Konsultacji, kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 14. W przypadku, gdy Usługodawca z nagłych przyczyn nie może uczestniczyć w Konsultacji, Usługodawca kontaktuje się z Uczestnikiem i ustala nowy termin Konsultacji lub umożliwia Uczestnikowi odstąpienie od Umowy świadczenia Konsultacji.
 15. Na potrzeby niniejszych OWU, za nagłe przyczyny poczytuje się w szczególności:
  1. chorobę Specjalisty;
  2. problemy techniczne Serwisu w zakresie zorganizowania spotkania online;
  3. niespełnienie przez Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych warunków określonych w ppkt 3 powyżej;
  4. uzasadnione podejrzenie Usługodawcy, że Uczestnik jest pod wpływem substancji psychoaktywnych w tym alkoholu;
  5. uzasadnione podejrzenie Usługodawcy, że Uczestnik powinien natychmiast skorzystać z pomocy lekarza psychiatry.
 16. Uczestnik, który zawiera Umowę o świadczenie Usługi Konsultacji w ramach Psychoterapii, obowiązuje się przestrzegać kontraktu psychoterapeutycznego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych OWU.
 17. Jeśli przedmiot Konsultacji w opinii Usługodawcy wymaga odmiennego podejścia niż reprezentowane przez Usługodawcę, może zrezygnować z przeprowadzenia Konsultacji i polecić innego specjalistę.

 

IV. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOTERAPII

 1. W ramach prowadzonej przez siebie działalności, Usługodawca organizuje Psychoterapii w formie Konsultacji odbywających się stacjonarnie lub online.
 2. Do Konsultacji organizowanych w ramach Psychoterapii stosuje się zapisu pkt III niniejszych OWU, pod warunkiem, że nie stoją w sprzeczności z niniejszym punktem.
 3. Uczestnik odbywający Psychoterapię jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Kontraktu Psychoterapeutycznego.
 4. Psychoterapia, aby przynosiła oczekiwane przez Strony rezultaty, powinna być przeprowadzana w formie cyklicznych Konsultacji, odbywających się co najmniej raz w tygodniu o tej samej godzinie. W tym celu, Strony podczas pierwszych Konsultacji odbywającej się w ramach Psychoterapii, ustalają harmonogram poszczególnych Konsultacji (dalej jako: „Harmonogram”).
 5. W przypadku, gdy Uczestnik nie może uczestniczyć w Konsultacji w terminie ustalonym w Harmonogramie, może przesunąć Konsultację, poprzez zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości SMS do Usługodawcy, najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem Konsultacji ustalonej w Harmonogramie. W przeciwnym razie opłata za Konsultacje zostanie naliczona, niezależnie od powodu nieobecności Uczestnika podczas Konsultacji.
 6. W przypadku odwołanie Konsultacji Uczestnik może według własnego wyboru żądać:
  1.  zwrócenia płatności na numer rachunku bankowego Uczestnika, wskazany przez Uczestnika lub
  2. zaliczenia uiszczenia płatności na poczet kolejnej Konsultacji. 
 7. Oświadczenie o wybranym sposobie uiszczenia zwrotu płatności Uczestnik składa Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.
 8. W przypadku, gdy Uczestnik wybierze sposób zwrotu płatności wskazany w ppkt. 5a powyżej, Usługodawca zwraca Uczestnikowi płatność w terminie 14 dni od dnia odwołania Konsultacji.
 9. Jeżeli Konsultacje odbywane w ramach Psychoterapii są organizowane online, Usługodawca, najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem Konsultacji przesyła link do zewnętrznej platformy internetowej, na której będzie odbywać się Konsultacja.
 10. Umowa o świadczenie usługi Psychoterapii jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron poprzez jej wypowiedzenie (dalej jako: „Wypowiedzenie”).
 11. Wypowiedzenie może być złożone Stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS lub ustnie, wyłącznie podczas stacjonarnej Konsultacji odbywającej się w ramach Psychoterapii.
 12. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi Psychoterapii z 14 – dniowym terminem wypowiedzenia.
 13. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Psychoterapii nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uiszczenia zaległych opłat za poszczególne Konsultacje.

 

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTACJI LUB UMOWY O ŚWIADCZENIE PSYCHOTERAPII

 1. Dokładny opis Usługi Konsultacji, w szczególności jej cena i zakres, jest wskazany na stronach internetowych Serwisu.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub wypełnienie dedykowanego formularza w Serwisie następuje w Dniach roboczych lub za pośrednictwem telefonu. W tym celu Uczestnik powinien:
  1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy rodzaj Konsultacji prezentowanych na stronie Serwisu,
  2. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, w, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Konsultacji lub Umowy o świadczenie usługi Psychoterapii pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Konsultację, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi Konsultacji.
 5. W przypadku Konsumenta, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Konsumentowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Konsumenta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Konsument: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść niniejszych OWU i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 7. Po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Konsultacji lub Umowy o świadczenie usługi Psychoterapii, Usługodawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub pisemnie na podany przez Konsumenta adres.
 8. Umowa o świadczenie Usługi Konsultacji lub Umowa o świadczenie usługi Psychoterapii jest zawierana w języku polskim, na zasadach wskazanych w niniejszych OWU oraz Kontraktu psychoterapeutycznego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych OWU.

 

VI. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie płatności, które zobowiązany jest ponieść Uczestnik w związku z zawieraną Umową o świadczenie Usługi Konsultacji, są podawane w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Uczestnik może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze: PL 84 1020 3440 0000 7102 0303 7868 (w tym przypadku świadczenie Usługi Konsultacji lub Psychoterapia rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Uczestnika wiadomości potwierdzającej Zamówienie, a realizacja Konsultacji lub Psychoterapii po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy lub w terminie umówionym przez Usługodawcę i Uczestnika);
  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku świadczenie Usługi Konsultacji lub Psychoterapia rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Uczestnika wiadomości potwierdzającej Zamówienie, a realizacja Konsultacji lub Psychoterapii po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności lub w terminie umówionym przez Usługodawcę i Uczestnika);
  3. gotówką podczas Konsultacji stacjonarnej (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Uczestnikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub w terminie ustalonym przez Strony).
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Uczestnika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Uczestnika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Usługodawca dostarcza Uczestnikowi dowód zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Konsultacji lub Umowy o świadczenie usługi Psychoterapii.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Uczestnik, który jest Konsumentem ma prawo, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia jej zawarcia bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie, skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu (ustawowe prawo do odstąpienia od umowy) lub za pomocą hiperłącza przesłanego przez Usługodawcę w wiadomości potwierdzającej Zamówienie.
 2. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone również w pozostałych przypadkach, wskazanych są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku, gdy Uczestnik, który jest Konsumentem wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Konsultacji w pełni, przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

 

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Uczestnikiem a Usługodawcą. 
 2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Uczestników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. OWU są dostępne w języku polskim.
 2. Powielanie lub rozpowszechnianie niniejszych OWU lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Uczestnik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG – Kontrakt psychoterapeutyczny

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Kontrakt psychoterapeutyczny jest zbiorem zasad, do których zobowiązani są przestrzegać Psychoterapeuta oraz Uczestnik Psychoterapii lub Uczestnik innej Konsultacji.
 2. Psychoterapeutą jest Dorota Augustynowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Dobrego Rozwoju Dorota Augustynowicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Słoneczna 18, 99 – 307 Strzelce, NIP 5791901646, REGON 523741786.
 3. Psychoterapeuta współpracuje z Uczestnikiem na zasadach nurtu psychodynamicznego i poddaje się regularnej superwizji.
 4. Psychoterapeuta jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Psychoterapeuta posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych oraz zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etycznego Psychologa oraz Psychoterapeuty.
 5. W ramach superwizji Psychoterapeuta nie ujawnia danych osobowych Uczestnika pozwalających na jego zidentyfikowanie.
 6. Psychoterapeuta zobowiązuje się do utrzymania tajemnicy zawodowej, z której zwolnić go może jedynie sąd lub uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik zagraża życiu i zdrowiu swojemu lub innych osób.
 7. Postanowienia niniejszego Kontraktu stosuje się również odpowiednio do innych rodzajów Konsultacji świadczonych przez Psychoterapeutę.

 

II. ROZPOCZĘCIE PSYCHOTERAPII

 1. Psychoterapia rozpoczyna się trzema lub czterema godzinnymi spotkaniami konsultacyjno-diagnostycznymi, umożliwiającymi zebranie wywiadu na temat Uczestnika oraz poznaniu największych jego trudności w życiu codziennym. Po tych spotkaniach Uczestnik i Psychoterapeuta wspólnie podejmują decyzję o rozpoczęciu terapii. 
 2. W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu Psychoterapii, Psychoterapeuta i Uczestnik ustalając harmonogram Psychoterapii. 
 3. Poszczególne Konsultacje w ramach Psychoterapii odbywając się co najmniej raz w tygodniu, chyba że Uczestnik i Psychoterapeuta ustalą inaczej.
 4. Cele Psychoterapii ustalane są każdorazowo indywidualnie w między Uczestnikiem a Psychoterapeutą (dalej jako: „Strony”), ich osiągnięcie zależy w takim samym stopniu od zaangażowania Stron. Cel Psychoterapii w trakcie jej prowadzenia, po porozumieniu między Stronami, może ulec zmianie.
 5. Cele Psychoterapii wynikają z przyjętego przez Psychoterapeutę rozumienia zdrowia psychicznego. Cel może być ujęty w szczególności jako:
  1. przywrócenie Uczestnikowi zdolności do rozwoju jako zniknięcie określonego symptomu, 
  2. pojawienie się pożądanej formy funkcjonowania 
  3. usunięcie barier psychicznych Uczestnika.
 6. Jeśli w opinii Psychoterapeuty wymagane odmienne podejście niż przez niego reprezentowane, może on polecić innego specjalistę Uczestnikowi. Decyzję taką Psychoterapeuta może podjąć przez rozpoczęciem Psychoterapii lub w jej trakcie.

 

III. PRZEBIEG PSYCHOTERAPII

 1. Psychoterapeuta oświadcza, że jest świadomy, że jego przekonania nie mogą mieć wpływu na jego pracę z Uczestnikiem i zobowiązuje się unikać narzucania ich Uczestnikowi.
 2. Wszystkie dane na temat Uczestnika pochodzą z wywiadu lub z przekazanej mu dokumentacji medycznej. Psychoterapeuta nie weryfikuje wiadomości otrzymanych od Uczestnika, bez wcześniejszego zawiadomienia Uczestnika.
 3. Psychoterapeuta dobiera narzędzia indywidualnie do potrzeb Uczestnika.
 4. Praca psychoterapeutyczna polega na wykorzystaniu narzędzi w szczególności takich jak dialog i obserwacja, wywodzących się z nurtu, w którym pracuje Psychoterapeuta – nurtu psychodynamicznego. Narzędzia te wywodzą się z nurtu psychoterapii psychodynamicznej. 
 5. Narzędzia stosowane przez Psychoterapeutę wymagają spontanicznej aktywności Uczestnika - jego zaangażowanie i wola uczestniczenia w procesie Psychoterapii jest warunkiem skuteczności Psychoterapii. W zależności od rodzaju problemu stosowane będzie podejście indywidualne do Pacjenta z uwzględnieniem technik z tego nurtu psychoterapii.
 6. Pomiędzy Konsultacjami Uczestnik ma prawo w uzasadnionych sytuacjach np. przełożenie Konsultacji lub jej odwołanie kontaktować się z psychoterapeutą (SMS, rozmowa telefoniczna, e-mail), szanując prywatność Psychoterapeuty i zobowiązuje się nie nadużywać tego prawa.
 7. Samookaleczenia zagrażające życiu, próby samobójcze oraz stosowanie środków odurzających oznaczą konieczność przerwania Psychoterapii i skierowania pacjenta do hospitalizacji.

 

IV. ZAKOŃCZENIE PSYCHOTERAPII

 1. O zakończeniu Psychoterapii Strony decydują wspólnie, gdy cele Psychoterapii zostaną osiągnięte. 
 2. Zakończenie Psychoterapii przed osiągnięciem ustalonych celów może prowadzić do nawrotu objawów.
 3. Zakończenie Psychoterapii zostanie omówione przez Strony.
 4. Rozpoczęcie kolejnej Psychoterapii z tym samym psychoterapeutą jest możliwe nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniej Psychoterapii.

 

V. ODSTĘPSTWA POD KONTRAKTU

Psychoterapeuta i Uczestnik w trakcie trwania Psychoterapii mogą omawiać wszelkiego rodzaju odstępstwa od Kontraktu. Treść Kontraktu może być zmieniona po wspólnej zgodzie Stron.

Zadzwoń:

+48 695 149 124

E-mail:

kontakt@pracowniadobregorozwoju.pl

Pełny kontakt